Dầu Thô EIA

Giá trị tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Hoa Kỳ được tính dựa trên sự thay đổi hàng tuần trong kho dầu thô thương mại của các công ty Hoa Kỳ.

Ngày
Giá Trị Trước Đó
(mười nghìn thùng)
Giá Trị Thực
(mười nghìn thùng)
Giá Trị Kỳ Vọng
(mười nghìn thùng)
    Tải Thêm
    Nguồn: Jin10.com