การแยกกันของเงินทุน

เงินทุนของลูกค้า TOP1 จะแยกออกจากเงินทุนของบริษัทโดยเด็ดขาด และจัดเก็บไว้ในบัญชีธนาคารต่างๆ บริษัทเราจะสามารถโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น และไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรใดสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าได้ เรายังได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยบริษัทภายนอก และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ "การใช้เงินทุนของลูกค้า" และ "ความเพียงพอของเงินทุน" อย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัยทางการเงิน

TOP1 แต่งตั้งให้ธนาคารต่างประเทศชั้นนำเป็นธนาคารบริหารทรัพย์สินเพื่อดูแลเงินทุนของลูกค้า เงินทุนที่ TOP1 ได้รับจะฝากเข้าในบัญชีทรัสต์สำหรับเงินทุนของลูกค้าซึ่งเป็นบัญชีอิสระของธนาคารในวันที่ได้รับหรือในวันทำการถัดไป และจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

การฝากและถอนเงินของลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติด้วยระดับการอนุมัติที่แตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ต้องการ

รักษาอัตราส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทต่อเงินทุนของลูกค้าไว้ที่ 1:1

เงินสำหรับชำระธุรกรรมของลูกค้าจะฝากแยกกันและมีการกระทบยอดรายวัน